Algemene voorwaarden

Artikel 1
Algemeen
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Attrattiva en een cliënt waarop Attrattiva deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2
Inspanning

1. De specialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialiste worden verteld.
3. Attrattiva is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De specialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3
Afspraken


1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Attrattiva melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Attrattiva het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Attrattiva moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4
Persoonsgegevens en privacy

1. De cliënt voorziet de specialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De specialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op.
3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5
Betaling
 
1. Attrattiva vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door de specialiste aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de salon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Attrattiva verschuldigd.
 
Artikel 6
Aansprakelijkheid

1. Attrattiva is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Attrattiva is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Attrattiva zelf.
 
Artikel 7
Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Attrattiva.
2. Attrattiva moet de klager binnen 5 werkdagen antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Attrattiva de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de salon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien Attrattiva en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 
Artikel 8
Garantie

1. Attrattiva geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
4. De cliënt andere producten dan door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.
 
Artikel 9
Specialisatie
 
1. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de specialiste.
 
Artikel 10
Beschadiging en diefstal
 
1. Attrattiva heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Attrattiva meldt diefstal altijd bij de politie.
 
Artikel 11
Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
 
Artikel 12
Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Attrattiva en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Attrattiva.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.